ปลูกป่าทับลาน

posted on 10 Feb 2011 19:20 by chula-ruk-chang

โครงการบำเพ็ญประโยชน์

ปลูกป่าทับลาน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑

วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม

ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน

จ.ปราจีนบุรี

 

๑. หลักการและเหตุผล 

         กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเลือกเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรม ที่เลือกด้วยตัวเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ ความเป็นมนุษย์ให้ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งพัฒนา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวม ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ของการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อจะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผืนป่าในประเทศไทยที่ลดน้อยลงไปมากเนื่องจากการบุกรุกทำลาย และความไม่เด็ดขาดของผู้ใช้กฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าทับลาน ซึ่งเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย ต้นลานเป็นพืชสกุลปาล์มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีเพียงสามชนิดในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ ถ้าไม่ช่วยกันดูแลรักษาเอาไว้

๒. วัตถุประสงค์

    ๒.๑ ได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

    ๒.๒.ได้พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

    ๒.๓.เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศิลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

    ๒.๔.มีจิตสำนึกของการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

    ๒.๕.มีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียนสื่อความ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

    ๓.๑ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑    

    ๓.๒ คณาจารย์สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่รับผิดชอบโครงการและคณาจารย์สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ทุกท่านที่สนใจ

    ๓.๓ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ทุกท่านที่มีความสนใจ

    ๓.๔ บุคคลทั่วไป

 

๔.วิธีดำเนินการ

       ๔.๑    วางแผนโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

        ๔.๒    จัดทำโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และนำเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

        ๔.๓    ดำเนินการทำกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 

๕.ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

       ๑. อาจารย์สุปัฏฐ์   แก้วกุลวณิชย์                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ

         ๒.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑                                  ผู้ร่วมโครงการ

 

๖.วัน เวลาและสถานที่

      วัน เวลา          :  วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

      สถานที่            :  ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี

 
 
๗.งบประมาณ

 

รายรับ

ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากโรงเรียน ๔๗๕ x ๓๗               ๑๗,๕๗๕  บาท

เก็บจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ จำนวน ๓๗ คน คนละ ๒๒๕ บาท  ๗,๓๒๕   บาท

ทั้งนี้ค่าเช่ารถขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน                                       ๑,๐๐๐     บาท

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      ๒๖,๙๐๐   บาท

                                           

รายจ่าย

ค่าค่ายพักแรมพร้อมอาหารจำนวน ๓๗ คน คนละ ๕๐๐ บาท                ๑๘,๕๐    บาท

ค่ารถโรงเรียน                                                                           ๑,๐๐๐     บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถบัส (๒ วัน วันละ ๔๐๐ บาท)                              ๘๐๐       บาท

ค่าน้ำมัน (ประมาณการ)                                                              ๕,๐๐๐     บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและอุปกรณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์                      ๑,๖๐๐     บาท

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  ๒๖,๙๐๐   บาท

    รายจ่ายตามจริง คือ                                                            ๒๖,๙๐๐   บาท

 

๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

    ๘ .๑ ได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ              

    ๘.๒.ได้พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา        

    ๘.๓.เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย                 

    ๘.๔.มีจิตสำนึกของการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

    ๘.๕.มีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียนสื่อความ

edit @ 10 Feb 2011 19:42:42 by cud 47 room1

Comment

Comment:

Tweet