โครงการ "ฬ จุฬา รักษ์ช้าง"

posted on 29 Aug 2010 12:51 by chula-ruk-chang

๑. หลักการและเหตุผล               

           กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔

 เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเลือกเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุขกับกิจกรรม ที่เลือกด้วยตัวเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง

 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ ความเป็นมนุษย์ให้ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ

 อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งพัฒนา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศิลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ

วินัย  และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวม ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและ

สร้างจิตสำนึก ของการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) มีความตั้งใจ อย่างยิ่งที่จะทำกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน์ ในการอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยโดยเฉพาะช้าง

ที่ชราภาพ ไม่สามารถ ทำงานหนักได้เหมือนแต่ก่อน และไม่สามารถกินอาหารได้

เหมือนช้างปกติ   จึงปรึกษาหารือและคิดโครงการ “ฬ จุฬา รักษ์ช้าง” เพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์

ในการดูแลอนุรักษ์ช้าง  ปลูกข้าว และปลูกพืช ที่เป็นอาหารของช้าง ได้สัมผัสความเป็นอยู่

ของช้างในธรรมชาติ ได้รับความรู้  จากสัตว์แพทย์ ที่ดูแลช้าง และทราบถึงสถานการณ์จริง

ของช้างไทยในปัจจุบัน เพื่อจะเป็น การปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่เยาวชนที่จะช่วยกัน

อนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองชนิดนี้ต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

                ๒.๒.ได้พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

                ๒.๓.เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศิลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

                ๒.๔.มีจิตสำนึกของการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

                ๒.๕.มีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียนสื่อความ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑      นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                ปีที่๕/๑    

๓.๒       คณาจารย์สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่รับผิดชอบโครงการและคณาจารย์สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ทุกท่านที่สนใจ

๓.๓       ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ทุกท่านที่มีความสนใจ

๓.๔       บุคคลทั่วไป

๔.วิธีดำเนินการ

        ๔.๑    วางแผนโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

        ๔.๒    จัดทำโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และนำเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

        ๔.๓    ดำเนินการทำกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์

การจัดเตรียมซื้อของสำหรับไปกิจกรรม ฬ จุฬา รักษ์ช้าง

ตัวอย่างกิจกรรม

                                        -ให้อาหารช้าง

-ปลูกพืชอาหารช้าง(หญ้าบาน่า)

-อาบน้ำให้กับช้าง

 

-ส่งช้างไปนอนในป่า

                                        -รอบกองไฟพร้อม สนธนาปัญหาช้างไทย

       

                                        -ทำความสะอาดโรงช้าง

-หาอาหารให้ช้าง

-ปลูกกล้วย

 

 

-ดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้น
       
-ช่วยประกอบอาหาร

 

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

๑.      อาจารย์สุปัฏฐ์ แก้วกุลวณิชย์                                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.    อาจารย์สุพัตรา อุตมัง                                                                 กรรมการ

๓.     อาจารย์ชะไมพร  ประเสริฐกิตติกุล                                          กรรมการ

๔.     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑                                               เจ้าของโครงการ

 

๖.วัน เวลาและสถานที่             

วัน เวลา                                              :   วันที่ ๑๒ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๓

สถานที่                                                :   บ้านพัก ช.ช้างชรา จ.กาญจนบุรี

 

๗. งบประมาณ

บัญชีรายรับรายจ่าย

 

รายรับ      นักเรียน 5/1           37 คน    จ่ายคนละ     1,050 บาท    เป็น  38,850  บาท

                 อาจารย์/ผู้ปกครอง  4 ท่าน   จ่ายคนละ     1,000 บาท    เป็น    4,000  บาท

                 อาจารย์/นักเรียน                  บริจาคเพิ่ม                          เป็น    3,709  บาท

                 รวม                                                                                          46,559  บาท

 

รายจ่าย   ค่าใช้บริการบ้านช้าง  40 คน        คนละ       700 บาท      เป็น  28,000  บาท

                ค่ารถโดยสาร                                                                    เป็น  12,000  บาท

                ค่าของใช้ส่วนรวม

                        - มาม่าคัพต้มยำกุ้ง  3 แพ็ค(3 ถ้วย)   แพ็คละ  35 บาท            105 บาท

                        - มาม่าคัพหมูสับ     2 แพ็ค(3 ถ้วย)   แพ็คละ  35 บาท            70 บาท

                        - มาม่าคัพเส้นหมี่    1 แพ็ค(3 ถ้วย)   แพ็คละ  36 บาท           36 บาท

                        - กระดาษทิชชู่ซิลค์  1 แพ็ค(6 ม้วน)                                          31 บาท                   

                        - ถุงขยะเทสโก้ โลตัส ใหญ่พิเศษ                                             48 บาท

                        - ผงไมโล 1 ถุง                                                                               95 บาท

                        - น้ำชวด 1.5 ลิตร 2 แพ็ค(6 ขวด) แพ็คละ 37 บาท                 74 บาท

                                                                                                         เป็น                459 บาท

                 เหลือบริจาค                                                                     เป็น            6,100  บาท

                 รวม                                                                                            46,559  บาท

 

๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๘ .๑ ได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ              

 ๘.๒.ได้พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา        

๘.๓.เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย                 

 ๘.๔.มีจิตสำนึกของการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 ๘.๕.มีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียนสื่อความ

Comment

Comment:

Tweet

จะทำรายงานแล้วไม่รู้จะเอาข้อมูลที่ไหนคะป.6sad smile

#2 By นภสร (124.121.12.1) on 2011-07-09 08:15

i never ever seen this type of infomative blog

#1 By Dissertation Topics (182.178.14.161) on 2010-10-15 14:28