กำหนดการ "ปลูกป่าทับลาน"

posted on 10 Feb 2011 20:28 by chula-ruk-chang
กำหนดการ
โครงการบำเพ็ญประโยชน์
"ปลูกป่าทับลาน"
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่ายมัธยม
โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2553
ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน
จ.ปราจีนบุรี
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553
6.00 - 10.00 น.    เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติทับลาน
10.00 - 12.00 น.  ถึงอุทยานแห่งชาติทับลาน พบจนท.อุทยาน และกางเต้นท์
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.  เตรียมตัวสำหรับเดินป่า เตรียมอุปกรณ์
14.00 - 18.00 น.  เดินป่า พร้อมเมล็ดพืช ปลูกป่าและเก็บขยะตลอดทาง
18.00 - 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.  อาน้ำ กิจกรรมรอบกองไฟ ดูดาว
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553
7.00 - 8.00 น.      รับประทานอาหารเช้า
8.00 - 12.00 น.    ทำโป่งดินเทียมและช่วยเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมของอุทยาน
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.  เตรียมตัวกลับ , เดินทางกลับ
14.00 - 18.00 น.  ถึงโรงเรียน

ปลูกป่าทับลาน

posted on 10 Feb 2011 19:20 by chula-ruk-chang

โครงการบำเพ็ญประโยชน์

ปลูกป่าทับลาน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑

วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม

ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน

จ.ปราจีนบุรี

 

๑. หลักการและเหตุผล 

         กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเลือกเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรม ที่เลือกด้วยตัวเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ ความเป็นมนุษย์ให้ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งพัฒนา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวม ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ของการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อจะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผืนป่าในประเทศไทยที่ลดน้อยลงไปมากเนื่องจากการบุกรุกทำลาย และความไม่เด็ดขาดของผู้ใช้กฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าทับลาน ซึ่งเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย ต้นลานเป็นพืชสกุลปาล์มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีเพียงสามชนิดในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ ถ้าไม่ช่วยกันดูแลรักษาเอาไว้

๒. วัตถุประสงค์

    ๒.๑ ได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

    ๒.๒.ได้พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

    ๒.๓.เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศิลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

    ๒.๔.มีจิตสำนึกของการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

    ๒.๕.มีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียนสื่อความ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

    ๓.๑ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑    

    ๓.๒ คณาจารย์สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่รับผิดชอบโครงการและคณาจารย์สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ทุกท่านที่สนใจ

    ๓.๓ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ทุกท่านที่มีความสนใจ

    ๓.๔ บุคคลทั่วไป

 

๔.วิธีดำเนินการ

       ๔.๑    วางแผนโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

        ๔.๒    จัดทำโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และนำเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

        ๔.๓    ดำเนินการทำกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 

๕.ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

       ๑. อาจารย์สุปัฏฐ์   แก้วกุลวณิชย์                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ

         ๒.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑                                  ผู้ร่วมโครงการ

 

๖.วัน เวลาและสถานที่

      วัน เวลา          :  วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

      สถานที่            :  ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี

 
 
๗.งบประมาณ

 

รายรับ

ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากโรงเรียน ๔๗๕ x ๓๗               ๑๗,๕๗๕  บาท

เก็บจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ จำนวน ๓๗ คน คนละ ๒๒๕ บาท  ๗,๓๒๕   บาท

ทั้งนี้ค่าเช่ารถขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน                                       ๑,๐๐๐     บาท

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      ๒๖,๙๐๐   บาท

                                           

รายจ่าย

ค่าค่ายพักแรมพร้อมอาหารจำนวน ๓๗ คน คนละ ๕๐๐ บาท                ๑๘,๕๐    บาท

ค่ารถโรงเรียน                                                                           ๑,๐๐๐     บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถบัส (๒ วัน วันละ ๔๐๐ บาท)                              ๘๐๐       บาท

ค่าน้ำมัน (ประมาณการ)                                                              ๕,๐๐๐     บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและอุปกรณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์                      ๑,๖๐๐     บาท

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  ๒๖,๙๐๐   บาท

    รายจ่ายตามจริง คือ                                                            ๒๖,๙๐๐   บาท

 

๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

    ๘ .๑ ได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ              

    ๘.๒.ได้พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา        

    ๘.๓.เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย                 

    ๘.๔.มีจิตสำนึกของการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

    ๘.๕.มีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียนสื่อความ

edit @ 10 Feb 2011 19:42:42 by cud 47 room1

รูปภาพ ปลูกป่าทับลาน

posted on 10 Feb 2011 18:54 by chula-ruk-chang
 
 
  
  
          

edit @ 10 Feb 2011 20:07:33 by cud 47 room1

“Lor Chula Ruk Chang”

posted on 04 Sep 2010 18:39 by chula-ruk-chang

Common Interested Voluntary Project

“Lor Chula Ruk Chang”

By M.5/1 students

12th-13th August 2010

Elephant’s World

Wangdong subdistrict, Muang district, Kanchanaburi

 

1.Principle

 

                This Common Interested Voluntary activity is arranged for senior high school students. The students can participate in activity along their interest with the other students. With this activity the students can improve themselves in many ways; for example, their health, mind, feeling, participation, and intelligence including moral. They can learn that they are able to make many positive things for social. So that we the M.5/1 students of  Chulalongkorn University Demonstration Secondary School intend to arrange a useful activity. As everybody knows that elephants have been important for Thai culture since in the past. But there are many old and disabled elephants that no longer can  work and eat like the normal elephants. So we decided to do  something for them and arrange “ Lor Chula Ruk Chang ” project. In this project we will have an opportunity to learn about elephant’s life, how to take care of them, what they eat, how to feed them , and learn to be more munificent person. At the Elephant’s World has a veterinarian to teach and advise the students. He can give us the information about Thai elephants and we will have the positive thinking for protecting this animal in the future.

 

2.Purpose

 

                2.1 To participate in the suitable and interesting activity.

                2.2 To develop oneself about body(health), mind, feeling , participation, and wisdom.

                2.3 To develop oneself for having good behavior.

                2.4 To realize about doing good things for public.

                2.5 To develop the process of reading, thinking, analysis, and writing.

 

 

3.Target Groups

 

                3.1 Chulalongkorn University Demonstration Secondary School’s M.5/1 students

                3.2 Chulalongkorn University Demonstration Secondary School’s teachers who responsible for the project and teachers who are interested in.

                3.3 The students’ parents who are interested in.

                3.4 The outsiders

 

4.Method

 

                4.1 Lay out the project’s plans

 

                4.2 Deal the activities and present for approval.

 

                4.3 Proceed to activities along the plan.

                                Examples of activities

-         Elephants feeding

-         Bananas , banaglasses, and sugar canes Planting

(elephant’s food)

-         Elephants bathing

-         Fire camping and discuss about Thai elephant’s problems

-         elephants’ living area cleaning

-         elephants’ health overseeing

 

 

5. Responded Groups

 

                1. Mr. Supat  Kaewkulvanich                                        Project’s responsible teacher

                2.                                                                                            Participated teacher

                3.                                                                                            Participated teacher

                4. M.5/1 students                                                               Project’s responsible students

 

 

 

 

6. Date and Place

 

                Date: 12-13 August 2010

                Place: Elephant’s World Wangdong subdistrict, Muang district, Kanchanaburi

 

7. Budget

                Income

                                From  37  M.5/1 students                                             1,050 Bahts per person

                                From  4 teachers and outsiders                                     1000 Bahts per person

                                From donation                                                                    3,709 Bahts

 

                Add up  to                                                                                          46,559 Baths

                Expenditure

                                Transportation’s expense                                                12,000 Bahts

                                Elephant’s World accomodation’s cost                       28,000  Bahts
                                Appliance expense                                                                   459 Bahts

                                Donating to Elephant’s World                                         6,100 Bahts   

 

                Add up to                                                                                             46,559 Baths                                                                                      

8.Especting result

 

                2.1 To participate in the suitable and interesting activity.

                2.2 To develop oneself about body (health), mind, feeling , participation, and wisdom.

                2.3 To develop oneself for having good behavior.

                2.4 To realize about doing good things for public.

                2.5 To develop the process of reading, thinking, analysis, and writing.

 

 

 

 

 

Program Schedule

Common Interested Voluntary Project

“Lor Chula Ruk Chang”

By M.5/1 students

12th-13th August 2010

Elephant’s World

Wangdong subdistrict, Muang district, Kanchanaburi

 

Thursday 12th August 2010

Start the trip 6.00
10.00-11.00: Arrive at the Elephant’s World and be welcomed by Dr .Samart  Prasitthiphon

11.00-12.00: Feed the elephants

12.00-13.00: Have lunch

13.00-15.00: Plant elephants’ food(banaglass)

15.00-15.45: Bath the elephants(clean the elephants)

15.45-18.00: Send the elephants to sleep and study around their place

18.00-19.00: Have dinner

19.00-21.00: Fire camping and discuss about Thai elephant’s problems

21.00: Take a rest

Friday 13th August 2010

8.00-9.00: Have breakfast

9.00-11.00: Clean the elephants’ living area and oversee the elephants’ health

11.00-12.00: Feed the elephants

12.00-13.00:Have lunch

13.00-15.00:Go back to Bangkok

Survice                                                                 Things that have to prepare

1. 4 meals                                                                             1. Hat

2. Food for elephants                                                        2. long-sleeved shirt

3.activities accessories                                                      3. Anti-insect cream or spray

4. Fire camping (for more than 30 people)                                4.Torch

5.Tents                                                                                  5.Clothes

 

 

รูปภาพกิจกรรม

posted on 01 Sep 2010 21:23 by chula-ruk-chang

                              บรรยากาศในครัวกับพี่ๆแม่ครัว

 

edit @ 1 Sep 2010 22:34:32 by cud 47 room1

edit @ 1 Sep 2010 22:35:27 by cud 47 room1