กำหนดการ "ปลูกป่าทับลาน"

posted on 10 Feb 2011 20:28 by chula-ruk-chang
กำหนดการ
โครงการบำเพ็ญประโยชน์
"ปลูกป่าทับลาน"
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่ายมัธยม
โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2553
ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน
จ.ปราจีนบุรี
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553
6.00 - 10.00 น.    เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติทับลาน
10.00 - 12.00 น.  ถึงอุทยานแห่งชาติทับลาน พบจนท.อุทยาน และกางเต้นท์
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.  เตรียมตัวสำหรับเดินป่า เตรียมอุปกรณ์
14.00 - 18.00 น.  เดินป่า พร้อมเมล็ดพืช ปลูกป่าและเก็บขยะตลอดทาง
18.00 - 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.  อาน้ำ กิจกรรมรอบกองไฟ ดูดาว
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553
7.00 - 8.00 น.      รับประทานอาหารเช้า
8.00 - 12.00 น.    ทำโป่งดินเทียมและช่วยเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมของอุทยาน
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.  เตรียมตัวกลับ , เดินทางกลับ
14.00 - 18.00 น.  ถึงโรงเรียน

ปลูกป่าทับลาน

posted on 10 Feb 2011 19:20 by chula-ruk-chang

โครงการบำเพ็ญประโยชน์

ปลูกป่าทับลาน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑

วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม

ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน

จ.ปราจีนบุรี

 

๑. หลักการและเหตุผล 

         กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเลือกเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรม ที่เลือกด้วยตัวเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ ความเป็นมนุษย์ให้ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งพัฒนา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวม ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ของการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อจะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผืนป่าในประเทศไทยที่ลดน้อยลงไปมากเนื่องจากการบุกรุกทำลาย และความไม่เด็ดขาดของผู้ใช้กฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าทับลาน ซึ่งเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย ต้นลานเป็นพืชสกุลปาล์มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีเพียงสามชนิดในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ ถ้าไม่ช่วยกันดูแลรักษาเอาไว้

๒. วัตถุประสงค์

    ๒.๑ ได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

    ๒.๒.ได้พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

    ๒.๓.เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศิลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

    ๒.๔.มีจิตสำนึกของการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

    ๒.๕.มีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียนสื่อความ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

    ๓.๑ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑    

    ๓.๒ คณาจารย์สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่รับผิดชอบโครงการและคณาจารย์สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ทุกท่านที่สนใจ

    ๓.๓ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ทุกท่านที่มีความสนใจ

    ๓.๔ บุคคลทั่วไป

 

๔.วิธีดำเนินการ

       ๔.๑    วางแผนโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

        ๔.๒    จัดทำโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และนำเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

        ๔.๓    ดำเนินการทำกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 

๕.ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

       ๑. อาจารย์สุปัฏฐ์   แก้วกุลวณิชย์                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ

         ๒.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๑                                  ผู้ร่วมโครงการ

 

๖.วัน เวลาและสถานที่

      วัน เวลา          :  วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

      สถานที่            :  ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี

 
 
๗.งบประมาณ

 

รายรับ

ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากโรงเรียน ๔๗๕ x ๓๗               ๑๗,๕๗๕  บาท

เก็บจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ จำนวน ๓๗ คน คนละ ๒๒๕ บาท  ๗,๓๒๕   บาท